PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Milan Záborský

Hlavný tréner UMB

Športový profil

Janka Potančoková

Trénerka UMB

Športový profil

|Schéma| prípravy plavcov v PO UMB Banská Bystrica

KOMENTÁR KU SCHÉME
Plavecký oddiel Klubu telesnej výchovy Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica svojou činnosťou zabezpečuje potreby širokej plaveckej verejnosti v nasledovných oblastiach:
– Plávanie dojčiat a batoliat prostredníctvom BANBY  skupina PJ 
– Základný plavecký výcvik prostredníctvom BANBY  skupina ZPV 
– Prípravka výkonnostného plávania – nesúťažné plávanie  skupina PVP 
– Výkonnostné – súťažné plávanie  skupiny VPŽ, VPK, VPO a VP 

Presuny plavcov medzi jednotlivými tréningovými skupinami sú znázornené čiarami so šípkami.

Plné čiary znamenajú, že plavec je presunutý z jednej skupiny do druhej na základe dohody medzi trénerom pôvodnej tréningovej skupiny, trénerom tréningovej skupiny do ktorej má plavec prestúpiť a hlavným trénerom.

Prerušované čiary znamenajú že presun plavca z jednej skupiny do druhej, je podmienený plnením resp. neplnením výkonnostných limitov príslušnej tréningovej skupiny. Aj v tomto prípade je plavec presunutý z jednej skupiny do druhej na základe dohody medzi trénerom pôvodnej tréningovej skupiny, trénerom tréningovej skupiny do ktorej má plavec prestúpiť a hlavným trénerom.

Členovia výkonnostných skupín VPŽ 3A, VPO a VP sa musia zúčastňovať na tréningových kempoch (sústredeniach) ako aj na súťažiach (pokiaľ boli na ne nominovaní).

Výkonnostné vstupné limity pre vstup a udržanie sa v skupine majú skupiny VPŽ, VPO a VP.

Výkonnostným cieľom skupiny PVP je plnenie vstupných kritérií skupiny VPŽ.

Nevyhnutnými podmienkami členstva v skupinách prípravy výkonnostného plávania je dobrá tréningová disciplína a požadovaná mesačná percentuálna účasťjednotlivých tréningových skupín na tréningoch.