PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Informácia o pokračovaní tréningov od pondelka 5. februára 2024

Tréningy budú od pondelka 5. februára 2024 pokračovať v krytej plavárni UMB nasledovne:

1. tréningová skupina v pondelok až štvrtok od 15:00 hod. do 17:00 hod., v piatok od 15:00 do 16:00 hod.

2. tréningová skupina v pondelok až piatok vždy od 15:00 hod. do 16:00 hod.

■ 3. tréningová skupina v pondelok až štvrtok vždy od 16:00 hod. do 17:00 hod.

Zraz pred každým tréningom pri zadnom vchode krytej plavárne UMB  o 14:50 hod. (platí pre 1. a 2. tréningovú skupinu) a 15:50 hod. (platí pre 3. tréningovú skupinu). Tréneri zabezpečia spoločný vstup do priestorov objektu bazéna v konkrétnom čase. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie času vstupu na tréningy.

Zákonný zástupca preberá plnú zodpovednosť za zdravotný stav svojho dieťaťa vrátane bezpríznakového stavu ochorenia.

Každú neúčasť na tréningu prosíme oznámiť trénerom jednotlivých tréningových skupín bez zbytočného odkladu.

Sledujte pravidelne webovú stránku nášho plaveckého oddielu www.poumb.sk na ktorej sú uverejňované aktuálne informácie, ako aj nominácie pretekárov na jednotlivé preteky.